Klasa ekonomiczno-przyrodnicza

Klasa ekonomiczno-przyrodnicza pod patronatem Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznani – OD ROKU 2014/2015

  • Idea przyświecająca utworzeniu oddziału

Z raportów i analiz MPiPS wynika, że poprawa stanu zatrudnienia ma polegać na podniesieniu jakości edukacji w szkolnictwie powszechnym zwłaszcza
w obszarze formowania umiejętności ekonomicznych polskich uczniów oraz na zmianach dotyczących struktury kształcenia wyższego poprzez zwiększanie liczby studentów kierunków przyrodniczych i inżynieryjnych. Przesłanką do powstania tej innowacji jest również raport: Zespołu PISA Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN 2012 r., w którym to podano dane dotyczące poziomu umiejętności polskich uczniów na tle krajów europejskich. W tej chwili
w Polsce odsetek uczniów osiągających najsłabsze wyniki w naukach przyrodniczych w Europie wynosi 13,1%, zaś w przypadku matematyki aż 20%, co klasyfikuje nas odpowiednio na 7 miejscu w naukach przyrodniczych
i na 11 w matematyce. Lepsze kształcenie w zakresie przedmiotów ścisłych
i przyrodniczych od końca lat 90. XX wieku stało się ważnym zagadnieniem politycznym w wielu państwach europejskich.

  • Cel utworzenia klasy

Jednym z głównych celów jest zachęcanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. W utworzonej klasie chodzi nie tyle o wiedzę ekonomiczną, lecz o kształtowanie umiejętności poszukiwania, samodzielnego myślenia, podejmowania samodzielnych wyborów przy rozwiązywaniu problemów natury ekonomicznej w praktyce oraz zmienności rzeczywistości społecznej, kulturowej i konieczności dostosowania się do nowych sytuacji. Unikając jednostronności, chcielibyśmy, żeby uczniowie mieli dobre warunki do rozwijania zainteresowań również w obrębie przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, geografii i fizyki. Chcielibyśmy, aby ta innowacja pozwoliła uczniom z sukcesami startować w konkursach i olimpiadach, a po zakończonej edukacji w gimnazjum wszystkie najlepsze licea stały dla nich otworem.

  • Zakładane rezultaty

Przygotowywanie uczniów do wykorzystania wiedzy ekonomiczno-przyrodniczej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego. Kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi. Ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach, przez prowadzenie prostych rozumowań. Sukcesy uczniów w konkursach przyrodniczych.

  • Plan pracy w roku szkolnym

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY Z WNPiDZ UAM

CHARAKTYRYSTYKA ODDZIAŁU

SIATKARSKI OŚRODEK SZKOLNY / KLASA EKONOMICZNO-PRZYRODNICZA

Klasa sportowa w ramach Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej przy współpracy z KS Energetyk Poznań oraz AZS UAM Poznań. Opiekę nad pozasportowymi zainteresowaniami uczniów sprawuje Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Siatkarski Ośrodek Szkolny – projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Piłki Siatkowej mający na celu popularyzację i rozwój młodzieży w zakresie piłki siatkowej przewidziany na lata 2012 – 2015. Profesjonalny program szkoleniowy wspierany finansowymi środkami pozaszkolnymi.

KS Energetyk – poznański klub sportowy trenujący młodzież w ramach sekcji lekkoatletycznej, gimnastycznej, kajakowej i siatkarskiej. Wieloletnie doświadczenie i liczne sukcesy w siatkówce kobiet. Obecnie najwyżej notowana żeńska drużyna siatkarska miasta Poznania (II liga kobiet).

Wydział Ekonomiczno-Społeczny – najmłodszy wydział Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W jego skład wchodzi: Katedra Ekonomii, Ekonomiki Gospodarki Żywnościowej, Ekonomiki i Organizacji Drzewnictwa, Pedagogiki oraz Nauk Społecznych.
Dla kogo klasa?

  • Osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności siatkarskich w ramach szkolnej drużyny siatkówki chłopców i dziewcząt. Zajęcia na obiektach szkolnych oraz hali KS Posnania w ścisłej korelacji z obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi.

Trening w wymiarze 14 godzin tygodniowo rozszerzony o ścisłą współpracę z klubami sportowymi. Zawodnicy reprezentują szkołę oraz barwy klubowe m.in. KS Energetyk Poznań, SKF Poznań.

  • Uczniowie zainteresowani rozwijaniem swoich zainteresowań przyrodniczych w połączeniu z zagadnieniami ekonomii i przedsiębiorczości. Absolwent klasy będzie dobrze przygotowany do dalszej nauki w szkołach o profilu ekonomicznym oraz biologiczno-chemiczno-medycznym. Zajęcia przy ścisłej współpracy z Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym UP w Poznaniu.

Komentowanie jest wyłączone.