Klasa politechniczna

Klasa politechniczna przy współpracy z kadrą naukową Politechniki Poznańskiej – OD ROKU 2011/2012

 • Idea przyświecająca utworzeniu oddziału

Działania prowadzone w skali miasta i kraju mające na celu popularyzację przedmiotów ścisłych wśród polskiej młodzieży zainspirowały nas do włączenia się w ten niezbędny program społeczny. Przeprowadzone
w naszej szkole badania i analizy pozwoliły opracować autorski program popularyzacji przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka, czy technika wśród uczniów. Program został zgłoszony i zarejestrowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, jako innowacja pedagogiczna – Klasa politechniczna, pod numerem WKWiO-4440/1.73/11.

 • Cel utworzenia klasy

Przygotowanie absolwentów do dalszego rozwoju zainteresowań przedmiotami ścisłymi w ponadgimnazjalnym szkolnictwie technicznym oraz klasach licealnych o profilu matematyczno-fizycznym, z myślą o przyszłych studiach politechnicznych.

 • Atuty klasy

Wyróżnikiem klasy jest ścisła współpraca z kadrą naukową poznańskich uczelni wyższych. Uczniowie uczestniczą w dedykowanych zajęciach warsztatowych, wykładach i pokazach na terenie uczelni. Pracownicy wydziałów matematyki, informatyki i fizyki Politechniki Poznańskiej
i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prowadzą także zajęcia w szkole. Mają one na celu popularyzację osiągnięć nauki i techniki oraz zaszczepienie zamiłowania do matematyki jako królowej nauk.

 • Dotychczasowa realizacja

Za zgodą Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania w roku szkolnym 2011/2012, 2012/2013 oraz 2013/2014 otworzyliśmy po jednej klasie politechnicznej w każdym roczniku. Uzyskana zgoda obejmowała dostosowanie ramowego planu nauczania do specyfiki oddziału. Klasy objęte innowacją mają zwiększony o 2 godziny tygodniowy wymiar godzin z przeznaczeniem na ukształtowanie wśród młodzieży pozytywnego wizerunku nauk politechnicznych.

 • Ewaluacja pracy oddziału

Przez dwa lata nawiązaliśmy regularną współpracę z partnerami wspierającymi realizację założeń programu. Zwiększona liczba zajęć warsztatowych
o charakterze doświadczalno-projektowym przekłada się na wymierny przyrost wiedzy technicznej. Potwierdzeniem jest znaczny wzrost zainteresowania wśród uczniów szkolną ofertą pozalekcyjnych zajęć z przedmiotów ścisłych. Wyniki dydaktyczne, uzyskiwane przez uczniów klasy z tych przedmiotów są znacznie wyższe od porównywalnej grupy wiekowej. Zainteresowanie klasą wśród rodziców i uczniów jest bardzo wysokie i nadal sukcesywnie rośnie.

 • Plan pracy w roku szkolnym
 • organizacja przy współpracy z Instytutem Matematyki Politechniki Poznańskiej szkolnego święta matematyki – „Święto królowej nauk”
 • „Dzień z fizyką” – warsztaty ogólnoszkolne poświęcone fizyce
  z udziałem kadry Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • cykl dedykowanych dla uczniów zajęć realizowanych w pracowniach Instytutu Matematyki PP poświęconych programom typu CAS (Computer Algebra System) służącym do przeprowadzania obliczeń symbolicznych i numerycznych ze wszystkich działów matematyki
 • Zajęcia z podstaw technik trójwymiarowych „Podróż w trzeci wymiar” przy udziale kadry Wydziału Informatyki PP
 • Szkolny Maraton Fizyczny – kilkugodzinne eksperymenty fizyczne realizowane samodzielnie przez uczniów
 • Cykl wizyt na Wydziale Fizyki UAM poświęcony badaniom powadzonym przez Zakład Fizyki Medycznej
 • Warsztaty z składania komputera klasy PC
 • Pokazy eksperymentów i wykłady prowadzone przez pracowników Wydziału Fizyki UAM na terenie szkoły
 • Warsztaty matematyczne prowadzone w szkole przez kadrę Instytutu Matematyki PP
 • Zajęcia prezentujące zagadnienia techniczne w ramach kształcenia w zawodzie realizowanego przez zaprzyjaźnione szkoły ponadgimnazjalne
 • Organizacja konkursu/warsztatów dla szkół podstawowych miasta Poznania „Co dalej z przyrodą?”
 • Dodatkowe dwie godziny tygodniowo nauki języka angielskiego z elementami słownictwa technicznego
 • Warsztaty z elementów robotyki „Jak myśli robot?”
 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

CHARAKTYRYSTYKA ODDZIAŁU

UKS JEDYNKA – KLASA POLITECHNICZNA

Klasa z rozszerzonym zakresem przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka, informatyka) i języka angielskiego (j. angielski techniczno-zawodowy) o profilu sportowym w charakterze rekreacyjnym pod patronatem UKS Jedynka w ścisłej współpracy z klubami sportowymi oraz SSI Start. W zakresie dydaktycznym zajęcia prowadzone przez kadrę naukową Politechniki Poznańskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
UKS Jedynka  – Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1. Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

SSI Start  – Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” jest organizacją pozarządową – „non profit”. Celem jego działalności jest wykorzystywanie kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz działań socjalnych i edukacyjnych dla rehabilitacji fizycznej, psychicznej i społecznej osób niepełnosprawnych fizycznie. Misja stowarzyszenia brzmi: „Jeśli możesz do nas wejść, wjechać lub wczołgać się… będziesz sportowcem”
Dla kogo klasa?

 • Absolwenci szkół podstawowych zainteresowani przedmiotami ścisłymi, planujący dalszą naukę w liceach profilowanych na przedmioty ścisłe oraz szkolnictwie technicznym.
 • Uczniowie chcący rozwinąć umiejętności językowe w ramach pięciu godzin języka angielskiego tygodniowo. Zajęcia wzbogacone o znaczny zakres słownictwa techniczno-inżynierskiego.
 • Osoby zainteresowane rekreacyjnym uprawianiem sportu szkolnego w ramach m.in. sekcji siatkarskiej, pływackiej, tenisa ziemnego. Możliwość 14 godzin tygodniowo zajęć sportowych
  o charakterze amatorskim lub jako zaplecze drużyny piłki ręcznej oraz siatkowej.
 • Osoby zainteresowane oddziałem integracyjnym ze względu na niepełnosprawność. Zapewniamy rehabilitację poprzez sport dla osób w normie intelektualnej samodzielnie poruszających się.

Festiwal Nauki i Sztuki

Warsztaty składania komputerów

„Podróż w trzeci wymiar”

Warsztaty w Centrum Nauki „Kopernik”

Komentowanie jest wyłączone.