Projekt „Fundusz inwestycyjny nastolatka”

Projekt „Fundusz inwestycyjny nastolatka – jak zadbać o swoją przyszłości ” jest oparty na analizie i prognozie rynku pracy we współczesnej i przyszłej Europie. Punktem wyjścia jest powrót do korzeni cywilizacji europejskiej, zapoznanie uczniów z ginącymi zawodami, pokazanie i monitorowanie zmian, pojawiających się na rynku pracy na przełomie dziejów . Próba analizy rynku pracy we współczesnej Europie i odpowiedź na pytanie, jakie błędy zostały popełnione, iż młodzi ludzie porzucają wcześniej naukę, są bez pracy i muszą emigrować ” za chlebem ” są istotnymi elementami projektu. Za pomocą, na przykład, spotkań z przedstawicielami biznesu i urzędów pracy, tworzeniu własnych firm, pisaniu biznes planów lub planowaniu swojej kariery, studenci poznają korelację między wszystkimi etapami kształcenia a środowiskiem pracy. Głównym celem projektu jest to, aby młodzi ludzie zdali sobie sprawę, że odpowiednia edukacja powinna iść w parze z duchem twórczości i przedsiębiorczości. W projekcie  tym biorą udział uczniowie gimnazjum, jednak idee planowania kariery i przyszłej  pracy są najczęściej omawiane przez starszych uczniów lub podczas realizacji innych projektów europejskich, na przykład Leonardo da Vinci. Jednakże uważamy, iż kreowanie postaw proeuropejskich  powinno rozpocząć się znacznie wcześniej . Projekt zawiera w sobie element innowacyjności. Staramy się znaleźć korelacje między różnymi projektami europejskimi . W kilku szkołach partnerskich studenci pracują nad kilkoma projektami (młodzież , e- twinning ). Powyższe projekty nie funkcjonują osobno, ale tworzą pewne korelacje.

W projekcie biorą udział europejskie szkoły:

  • Polska – jesteśmy koordynatorem projektu
  • Dania
  • Turcja
  • Holandia
  • Bułgaria
  • Litwa
  • Hiszpania
  • Włochy

The project „The teenager investment fund – how to take care of the future?”is based on the analysis and forecasts of the job market in both contemporaty and future Europe. The starting point is returning to the roots of the European civilisation, getting to know and familiarising the students with dissapearing jobs, showing and monitoring the changes that have been present in the job market at the turn of the history. Attempting to analyse the job market in contemporaty Europe and answering the question what mistakes were made that young people give up their education early or they are out of job and have to emigrate „to earn their bread” are significant elements of the project. By means of, for example, meetings with business or job centres representatives, going to private firms, taking part in setting up their own companies, writing business plan or planning their carrer, the students get to know the correlation between all the education and training courses sectors and the job environment. The main aim of the project is to make young people realise that the proper education should go hand in hand with the spirit of creativity and enterprise. Students from junior high schools take part in this project however the ideas of planning job carear are mostly discussed in senior high school students or other European projects for example Leonardo da Vinci. But we think that developing right pro-European attitudes ought to start earlier. The project includes an element of innovation as well. We are trying to find the correlations between various European projects. In a couple of partner schools the students are working on several projects (the youth, e-twinning). The aforementioned projects do not function seperately, but there are some correlations.

Komentowanie jest wyłączone.