Nabór 2018/19 – Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018/2019

Informator dla rodziców 2018

UCHWAŁA NR XLII/739/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA

ZARZĄDZENIE NR 65/2018/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta NR 65/2018/P

Terminarz czynności rekrutacyjnych dla oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej  2018/2019

Słowo wstępu

Uchwała Nr XLV/778/VII/2017 Rady Miasta Poznania

Zarządzenie Prezydenta Miasta NR 65/2018/P

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta NR 65/2018/P

Terminarz czynności rekrutacyjnych do klasy pierwszej na rok szkolny 2018/2019

 

Kryteria rekrutacji do klas pierwszych podstawowych

Ustala się następujące kryteria wraz z ich wartością:

1) zamieszkanie kandydata na terenie gminy Poznań – 65 pkt,

2) uczęszczanie przez kandydata, w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, do przedszkola w danym zespole szkół – 15 pkt. Kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa,

3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do danej szkoły lub zespołu szkół, w którego skład wchodzi dana szkoła podstawowa – 15 pkt,

4) oboje rodziców/opiekunów prawnych rozliczyło podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 10 pkt,

5) wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt,

6) wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

Łącznie Kandydat może otrzymać 120 pkt.

Dokumentami poświadczającymi kryteria będą oświadczenia rodziców.

Regulamin naboru sportowego do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 29 w Poznaniu.

Kandydaci zobowiązani są wykonać test sprawności fizycznej, test predyspozycji psychomotorycznych składający się z dwóch prób:

1. Próba sprawności ogólnej – 60 punktów:

  • Bieg na dystansie 2x5metrów z przełożeniem szarfy – oceniany poziom sprawności fizycznej ogólnej kandydata w skali 10 -60 punktów:
60 punktów sprawność znakomita
50 punktów sprawność bardzo dobra
40 punktów sprawność dobra
30 punktów sprawność zadowalająca
20 pkt. sprawność dostateczna
10 pkt. sprawność niezadowalająca

 

2. Próba sprawności ukierunkowanej – 30 punktów:

  • Przepłyniecie 25 metrów dowolnym sposobem bez przyboru – 20 pkt., z przyborem – 10 pkt.
  • Skok na nogi do wody z brzegu basenu – 10 punkt.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata: 90.

Termin:

28 marca 2018 r.

godz. 13.00 – hala sportowa i pływalnia ZSzOS nr 1 ul. Słowiańska 78 (KS Posnania).

Podczas testów sportowych istnieje możliwość przeprowadzenia badania zdolności sportowej przez lekarza medycyny sportowej.

 

Komentowanie jest wyłączone.